VEDTÆGTER

for

Herlev Gymnastik§ 1.NAVN - HJEMSTED – FORMÅL

Stk. 1.Foreningens navn er HERLEV IDRÆTSFORENINGS GYMNASTIKAFDELING, også kaldet HI-GYMNASTIK, HERLEV GYMNASTIK eller HERLEV GYMNASTIKFORENING.

Foreningen er stiftet den 12. maj 1923.

Stk. 2.Foreningens hjemsted er Herlev kommune.

Stk. 3.Det er foreningens formål at tilbyde interesserede mulighed for at dyrke gymnastik samt få undervisning i afspænding og bevægelse og med udgangspunkt i disse aktiviteter at udvikle medlemmernes evne og lyst til at engagere sig og tage medansvar i foreningen og i det lokale samfund.

Stk. 4.Foreningen er medlem af HERLEV IDRÆTSFORENING samt DANMARKS GYMNASTIK FORBUND (DGF) under DANMARKS IDRÆTSFORBUND (DIF) og DANSKE GYMNASTIK- & IDRÆTSFORENINGER (DGl).

Stk. 5.Foreningen hæfter overfor 3. mand alene med foreningens formue.

§ 2.MEDLEMMERNE

Stk. 1.Foreningen optager såvel aktive som passive medlemmer, som er amatører i henhold til DANMARKS GYMNASTIK FORBUNDS og DANSKE GYMNASTIK- & IDRÆTSFORENINGERS amatørreglement.

Stk. 2.Indmeldelse sker primært ved oprettelse af personlig profil på HERLEV GYMNASTIKS hjemmeside www.herlevgymnastik.dk

Stk. 3.Medlemmer er kun de, som har betalt medlemsindskud og kontingent til Herlev Gymnastik. Dette betales ved indmeldelsen.

Stk. 4.Medlemmer på konkurrencehold er underlagt DGF’s bestemmelser med hensyn til klubskifte samt deltagelse i andre klubbers gymnastikaktiviteter.

Stk. 5.Blandt alle børne-/ungdomshold med medlemmer under 16 år, tilstræbes valgt en eller flere forældre/værge til at indgå i respektive børne- og ungdomsudvalg. Heraf vælges en som repræsentant i bestyrelsen.


Stk. 6.Foreningens medlemsår er fra 1. juli til 30. juni.

Ved fortsat medlemskab skal der ikke betales nyt medlemsindskud.

Stk. 7. Medlemmer der ikke retter sig efter foreningens vedtægter og Herlev Idrætsforenings vedtægter, de forordninger bestyrelsen fastsætter, samt de bestemmelser skolerne, hallerne og Herlev kommune har for benyttelse af lokaler og anlæg, kan af bestyrelsen udelukkes i kortere eller længere tid. I grovere tilfælde kan sådanne medlemmer ekskluderes og kun optages igen i henhold til HI’s vedtægter.

Stk. 8.Enhver ødelæggelse skal erstattes med et af bestyrelsen fastsat beløb.

Stk. 9.Ethvert medlem af HERLEV GYMNASTIK hæfter overfor 3. mand alene med indbetalt kontingent.

§ 3.KONTINGENT

Stk. 1.Kontingent og medlemsindskud fastsættes af bestyrelsen, ligesom denne også fastsætter terminer for kontingentindbetaling.

Bestyrelsen kan bevilge kontingentnedsættelse for bestyrelsesmedlemmer, suppleanter samt andre, der yder en ekstraordinær indsats i foreningsarbejdet.

Stk.2.Hvis kontingentet ikke betales rettidigt, har bestyrelsen bemyndigelse til at udelukke medlemmet, indtil kontingentet er indbetalt, eller til at ekskludere medlemmet.

Stk. 3.Kontingentrestance kan, når særlige forhold taler herfor, eftergives af bestyrelsen.

§ 4.GENERALFORSAMLINGEN

Stk. 1.Generalforsamlingen har, med de begrænsninger disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Den afgør ved simpel majoritet de sager, der i henhold til dagsordenen forelægges den til afgørelse.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt, senest ved udgangen af november måned. Generalforsamlingen indvarsles med mindst 14 dages varsel ved meddelelse på holdene, på hjemmesiden samt i et lokalt blad.

Stk. 3. Enhver lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig.

Stk. 4.Dagsorden på den ordinære generalforsamling er følgende:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning.

2 a. Udvalgenes beretninger.

3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.

3 a. Fremlæggelse af budget, - til orientering.

4. Indkomne forslag.

5. Fremtidig virksomhed.

6. Valg ifølge vedtægterne.

7. Eventuelt.

Stk. 5.Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, må være foreningens formand i hænde senest 6 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Forslag til vedtægtsændringer skal fremsendes til bestyrelsen senest den første i måneden, forud for generalforsamlingens afholdelse, - se kalenderen på hjemmesiden.

Forslag til vedtægtsændringer skal fremgå af indkaldelsen til generalforsamlingen.

Stk. 6.Generalforsamlingen vælger en dirigent, der ikke er medlem af bestyrelsen.

Dirigenten leder forhandlingerne og fastsætter afstemningsmåden.

Stk. 7.Ethvert medlem har adgang til generalforsamlingen. Bestyrelsen skal godkende, at gæster får adgang til generalforsamlingen. Gæster og passive medlemmer kan få taleret under punktet: Eventuelt.

Stk. 8.Alle aktive medlemmer har stemmeret. For medlemmer under 15 år har forældre/værger stemmeret. Hver person har maksimalt én stemme og der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Stk. 9.Valgbar til bestyrelsen, revisionen og til de af generalforsamlingen nedsatte udvalg er alle medlemmer, der på dagen er fyldt 18 år.

Ikke fremmødte medlemmer kan kun vælges, når en skriftlig erklæring fremlægges.

Stk. 10.Skriftlig afstemning skal foretages såfremt ét medlem ønsker det. Afstemninger om genoptagelse/eksklusion af et medlem skal foregå skriftligt.

Stk. 11.Generalforsamlingen vælger:

Formand, kasserer, 6 bestyrelsesmedlemmer, maksimalt 4 suppleanter til bestyrelsen, 2 revisorer og en revisorsuppleant samt medlemmer til de af generalforsamlingen nedsatte udvalg.

Formand og tre bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år. Kasserer og tre bestyrelsesmedlemmer i lige år. Valgene gælder for 2 år. Revisorerne vælges for to år, således at den ene revisor vælges i lige år og den anden i ulige år.

Bestyrelsessuppleanter, revisorsuppleant og udvalgsmedlemmer vælges for ét år.

Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Stk. 12.Ændringer af foreningens vedtægter kan kun vedtages med 2/3 majoritet på generalforsamlingen.

Stk. 13.Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af et flertal i bestyrelsen eller på skriftlig begæring af mindst 40 navngivne stemmeberettigede medlemmer.

Generalforsamlingen skal afholdes senest 30 dage efter, den skriftligt motiverede begæring foreligger.

På en sådan generalforsamling kan kun behandles de emner, der har givet anledning til indkaldelsen.

Stk. 14.Ved hver generalforsamling skal der optages referat, der tilstilles HI’s forretningsudvalg samt Herlev Kommune.

Foreningens reviderede årsregnskab tilstilles ligeledes HI’s forretningsudvalg
og Herlev Kommune.

§ 5.BESTYRELSEN

Stk. 1.Bestyrelsen har den daglige ledelse med ansvar over for generalforsamlingen.

Stk. 2.Formanden eller dennes stedfortræder repræsenterer foreningen i HERLEV IDRÆTSFORENINGS hovedbestyrelse.

Stk. 3.Bestyrelsen skal afholde mindst 2 møder årligt. Herudover skal der holdes bestyrelsesmøde, hvis mindst halvdelen af bestyrelsen forlanger det.

Desuden kan der afholdes bestyrelsesmøde, hvis formanden skønner det er påkrævet.

Stk. 4.Afgørelser i bestyrelsen træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Hvis bestyrelsen er uden formand vægter ingen stemmer højere end andre.
Mindst 4 bestyrelsesmedlemmer skal være til stede, for at bestyrelsen er beslutningsdygtig. 

Stk. 5.Bestyrelsen fører en forhandlingsprotokol og kassereren fører afdelingens regnskab.

Stk. 6.Bestyrelsen kan indkalde udvalgsmedlemmer til møde efter behov.

Stk. 7.Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc udvalg efter behov.

Stk. 8.Ethvert medlem af bestyrelsen hæfter overfor 3. mand alene med indbetalt kontingent.

§ 6.TEGNINGSRET

Stk. 1.Foreningen tegnes alene af formanden eller dennes stedfortræder. I tilfælde når foreningen er uden formand er det bestyrelsen, der er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.

Stk. 2.Til økonomiske dispositioner skal alene kassererens eller dennes stedfortræders accept indhentes.

Ved større økonomiske dispositioner, ud over normalt til den daglige drift – maksimum 40.000 kr. – tegner kasserer og formand i fællesskab eller hver for sig og sammen med to bestyrelsesmedlemmer, foreningens anliggender over for myndigheder og pengeinstitutter.

Stk. 3.Den samlede bestyrelse er ansvarlig for, at tilskud og anviste lokaler anvendes i overensstemmelse med folkeoplysningsloven og Herlev Kommunes retningslinier.

§ 7.FORMUEFORHOLD

Stk. 1.Kassereren må maksimum have et kontantbeløb på DKK. 5.000,00. Resten placeres i et anerkendt pengeinstitut.


Stk. 2.Den del af formuen, der er placeret i bundne konti, kan der kun disponeres over efter beslutning på en generalforsamling.

Stk. 3.Ved foreningens eventuelle opløsning skal foreningens formue, eksklusive Jubilæumsfonden, tilfalde, med den ene halvdel gymnastikaktiviteter ved børne- og ungdomsarbejdet i DGF, DANMARKS GYMNASTIK FORBUND, og med den anden halvdel gymnastikaktiviteter ved børne- og ungdomsarbejdet i DGl-Storkøbenhavn. Jubilæumsfonden skal tilfalde gymnastikaktiviteter ved børne- og ungdomsarbejdet i Herlev Kommune.

§ 8.REGNSKAB

Stk. 1.Foreningens regnskabsår er fra 1. juli til 30. juni.

Bestyrelsen bemyndiges til at ændre foreningens regnskabsår til kalenderåret, hvis en ændring i folkeoplysningsloven medfører, at foreninger, der får tilskud, skal anvende kalenderåret som regnskabsår. I så fald ændres vedtægterne således, at tider/frister i vedtægterne bliver af uændret varighed.

Stk. 2.Kassereren skal senest den 1. august aflevere det reviderede driftsregnskab for det foregående regnskabsår samt status pr. 30. juni til Herlev Kommune, bestyrelsen og revisorerne.

§ 9.REVISION

Stk. 1.Revisorerne og revisorsuppleanten, der vælges af generalforsamlingen, må ikke være medlem af bestyrelsen.

Stk. 2.Revisorerne skal gennemgå regnskabet og påse, at beholdningerne er til stede.

Regnskabet skal forsynes med påtegning og underskrives af revisorerne, hvorefter dette returneres til kassereren senest 3 uger før generalforsam-lingen.

Regnskabet skal underskrives af kasserer og formand.

Stk. 3.Revisorerne har til enhver tid ret til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 10.FORHOLD VEDRØRENDE PÆDOFILI

Stk. 1.Foreningen er aktiv i forebyggelse og bekæmpelse af pædofili i idrætsmiljøet.

Samtlige trænere og ledere over 15 år kontrolleres for eventuelle tidligere forhold, som henhører under emnet.

Stk. 2.Kontrollen foretages minimum hvert andet år. I forbindelse med nyansættelser og indtræden i bestyrelse eller udvalg foretages ligeledes kontrol. Kontrollen udføres ved indhentning af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister (DCK) jævnfør § 36 i bekendtgørelse fra 2001 om behandling af personoplysninger i DCK.

Stk. 3.Foreningen afviser konsekvent ansættelse af og bortviser personer, der har været dømt i henhold til ovenstående. Ligeledes afvises ansættelse af personer, der nægter at underskrive samtykkeerklæring for kontrol.

Stk. 4.Såfremt mistanke til en person skulle opstå videreføres sagen øjeblikkelig til Kommunens Børne- og Kulturforvaltning. Formanden og Børne- og Ungdomsudvalget er af afdelingen udpeget som kontaktpersoner emnet vedrørende.

Stk. 5.Foreningen har fastsat følgende retningslinier for samvær med børn:

- Ingen træner eller holdleder må sove alene med børnene på rejser, ture m.m.

- Man går ikke ind i modsatte køns omklædningsrum.

- Man inviterer ikke enkelte børn hjem til sig.

§ 11.ANDRE BESTEMMELSER

Stk. 1.Personer, der i særlig grad har virket til gavn for HERLEV GYMNASTIK, kan udnævnes til æresmedlemmer.

Beslutningen herom træffes af en fuldtallig og enig bestyrelse.

Opnåelse af denne status medfører kontingentfrihed.

Stk. 2.Bestyrelse, halledelser og skoler har ret til at inddrage træningstimer, hvis lokalerne skal bruges til andre formål. Disse ændringer skal i videst muligt omfang meddeles holdet senest 8 dage før.

Stk. 3Såfremt der bliver fremsat forslag om, at HERLEV GYMNASTIK eventuelt skal sammensluttes med en anden afdeling under HERLEV IDRÆTSFORENING, fusioneres med en anden forening eller opløses, kan et sådant forslag kun vedtages på en ekstraordinær generalforsamling, hvor det skal behandles som en vedtægtsændring.

Stk. 4Nærværende vedtægter må ikke stride imod HERLEV IDRÆTSFORENINGS vedtægter, som til enhver tid er gældende for samtlige medlemmer af HERLEV IDRÆTSFORENING, samt DANMARKS GYMNASTIK FORBUNDS og DANSKE GYMNASTIK- & IDRÆTSFORENINGERS vedtægter, for så vidt angår gymnastikaktiviteter.

HERLEV GYMNASTIKS vedtægter har fået sin udformning og er vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 24. november 1988.

 

Tilføjelser til § ‘ erne 1, 2 og 5 er vedtaget på afdelingens ordinære generalforsamling den 23. november 1989.

Tilføjelser til § 1 stk. og § 4 stk. 9 er vedtaget på afdelingens ordinære generalforsamling den 21. november 1991.

Tilføjelser til § 4 stk. 5 og stk. 11 er vedtaget på afdelingens ordinære generalforsamling den 19. november 1992.

Ændringer til § 1 stk. 4, § 2 stk. 1, § 4 stk. 11 og § 9 stk. 5 samt tilføjelse til § 7 stk. 1 er vedtaget på afdelingens ordinære generalforsamling den 17. november 1994.

Tilføjelse til § 4 stk. 7 er vedtaget på afdelingens ordinære generalforsamling den 19. november 1998.

§ 1, nyt stk. 3 og ny § 7, stk. I og 2 er vedtaget på afdelingens ordinære generalforsamling den 15. november 2001.

§ 2, nyt stk. 5, ny formulering af § 4, stk. 8 og § 7, nyt stk. 2, er vedtaget på afdelingens ordinære generalforsamling den 14. november 2002.

Ny § 10 er vedtaget på afdelingens ordinære generalforsamling den 17. november 2005.

Nedenstående ændringer er vedtaget på den ordinære generalforsamling den 17. november 2011:

Generelt:

HI-GYMNASTIK til HERLEV GYMNASTIK - Lov(e) til vedtægter – Afdeling til forening og afdelingsbestyrelse til bestyrelse.

Desuden ændringer i:

§ 2 stk.3, § 2 stk. 2 og 3 byttet om, § 2 stk.5, § 2 stk.7, § 4 stk.2, § 4 stk.4,

§ 4 stk.5, § 4 stk.7, § 5 stk.4, § 7 stk.1, § 10 stk.4,

§ 11 stk.3 udgår ? ny nummerering i stykket.

Tilføjelser i:

§ 1 stk.4, § 3 stk.1, § 4 stk.8, § 4 stk.9, § 4 stk.14, § 6 stk. 1 og 2, § 11 stk.1

Nyt stykke i:

§ 6, - stk.3.


Nedenstående ændringer er vedtaget på den ordinære generalforsamling den 28. oktober 2019:   

§ 4 stk. 8, § 5 stk. 4, § 6 stk. 1 og stk. 2Herlev, den 28. oktober 2019


Dirigent:

Richardt Rønn Christensen    

Formand:

Vakant